Kluboplysninger


Maribo Skakklub
Klubaften hver onsdag kl. 19:00

vi spiller på adressen Spejdervænget 4

Bestyrelse m.m.

Webmaster: VakantFormand:

Claus Schmidt

Tlf. 5018 9380

Mail:

Kaserer:

Peter Kristiansen

Tlf. 2169 2043

Mail:

Næstformand:

John Kristensen

Tlf. 2960 4795

Mail:

Bestyrelse:

Claus Hansen

Tlf.  2380 4555

Mail:

Bestyrelse:

Henrik S. Jensen

Tlf. 2092 9109

Mail:

Bestyrelse:

Matthias Rasmussen

Tlf. 2496 8025

Mail:

Suppleant:

Svend Erik Frederiksen

Tlf. 6135 9367

Mail:

Æresmedlem Ger Hansen

Kontingent: Kontonummer 6525-0004-030-516

Junior kr. 600,00 (Alder 0-20 år)

Senior kr. 850,00

Pensionist kr. 650,00 (65+)

B-medlem kr. 200,00

(betaler unions-kontingent via anden klub)


Formænd gennem tiderne

Periode

Formand

2022 –

Claus Schmidt

2022 – 2022

Per Rasmussen (49 Dage)

2019 – 2022

Finn Kristiansen

2008 – 2019 

Søren Pedersen

1996 – 2008 

Gert Hansen

1982 – 1996 

Chresten Haar

1980 – 1982 

Ove Jensen

1973 – 1980 

Jørn P. Rasmussen

1962 – 1973 

Ernst Sørensen

1955 – 1962 

Fr. Madsen

1954 – 1955 

Olaf Juhl Nielsen

1949 – 1954 

Fr. Madsen

1948 – 1949

Ernst Sørensen

1937 – 1948 

H. K.Pedersen

1936 – 1937 

D.Ditlevsen

1927 – 1936 

Gunner Bendtsen

1911 – 1927 

P. Hansen

Vedtægter gældende fra 1/9-21

Vedtægter for Maribo Skakklub

§ 1. Foreningens navn er Maribo Skakklub. Dens hjemsted er Maribo By i Lolland Kommune.

§ 2. Formålet er at dyrke skakspillet og at vække interesse herfor, især hos den opvoksende ung­dom. Alle kan optages som medlem , dog kan bestyrelsen beslutte, at medlemsskab skal ophøre. Den ekskluderede skal have mulighed for at indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling.

§ 3. Klubben skal være tilmeldt Dansk Skak Union. På den ugentlige spilleaften må der kun spilles skak i klubbens spillelokale.

§ 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutnings­dygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinærgeneralforsamling afholdes hvert år i september, så vidt muligt på den første spilledag i måneden med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.   Fremlæggelse af regnskab

4.  Valg

5.  Eventuelt

Valg gælder for 2 år af gangen. Formand og 2 menige medlemmer er på valg i lige årstal. Kasserer, 2 menige medlemmer, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant er på valg i ulige årstal. Stemmeret har alle foreningens medlemmer tilmeldt DSU. Dog har umyndige medlemmer ikke stemmeret i forhold til økonomiske transaktioner. Valgbare er de samme, dog skal bestyrelsesmedlemmer og revisor være myndige. Hvis klubbens webmaster ikke er medlem af bestyrelsen, deltager vedkommende i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.


Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker via e-mails til de klubmedlemmer, der har oplyst e-mail-adresse. Endvidere opslås indkaldelsen på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler.


Eventuelle forslag skal væreformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 afmedlemmerne begærer dette og anfører, hvad man ønsker behandlet på denne.

§ 7. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen ske med mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer.


Deltager mindre end halvdelen af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen og besluttes vedtægtsændringerne af mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter første generalforsamling til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og vedtægtsændringer besluttet ved første generalforsamling kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8. Formanden og/eller kassereren har tegningsretten for klubben. I tilfælde af optagelse af lån eller ved køb og salg af fast ejendom ligger tegningsretten dog hos den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 9. Regnskabet afsluttes den 31. juli.

§10. Opløses foreningen, hvilket ikke kan ske, hvis mindst 8 aktive medlemmer ønsker at opretholde foreningen, tilfalder foreningens eventuelle formue almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Senest ændret ved ordinær generalforsamling den 2. september 2020 og gældende fra 1. september 2021.