Persondatapolitik for Maribo Skakklub

 

Maribo Skakklub er som databehandler forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Maribo Skakklub og de services, der tilbydes. Klubben tilstræber, at

du føler dig tryg ved Maribo Skakklubs behandling af dine personoplysninger.

 

Maribo Skakklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Personfølsomme oplysninger registreres ikke. Afgivne oplysninger videregives til Dansk Skak Union. Herudover foretager Maribo Skakklub registrering, opbevaring og behandling som angivet nedenstående.

 

   1. Med hvilket formål indsamler og anvender Maribo Skakklub dine personoplysninger

Maribo Skakklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du indmelder dig som medlem af Maribo Skakklub, eller udøver medlemsaktiviteter under Maribo

    Skakklub og/eller Dansk Skak Union.
2. Når du indmelder dig som medlem af Maribo Skakklub bliver de af dig afgivne oplysninger videregivet

    til Dansk Skak Union med henblik på at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Dansk

    Skak Union, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. 

 

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem Turneringssystem-applikationen ejet af Dansk Skak Union. I denne forbindelse indsamler Turneringssystemet alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem.

 

På Dansk Skak Unions hjemmeside ( www.skak.dk ) fremgår nærmere om Dansk Skak Unions persondatapolitik.

 

   2. Hvordan behandler Maribo Skakklub dine personoplysninger

Ved medlemskab af Maribo Skakklub registrerer klubbens kasserer dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse. Desuden registreres et såkaldt ratingtal, som er udtryk for dit styrkeforhold i forhold til andre spillere af såvel Maribo Skakklub som Dansk Skak Union.

Disse oplysninger, der afgives frivilligt af dig, videregives – via Dansk Skak Unions 2. hovedkreds

(www.2-hk.dk) - til Dansk Skak Union med henblik på de services m.m., der tilbydes af Dansk Skak Union.

Oversigt over Maribo Skakklubs medlemmer med angivelse af ratingtal fremgår endvidere af Maribo Skakklubs hjemmeside (oplysningerne hentes fra Dansk Skak Unions medlemsregistrering).

På klubbens hjemmeside (www.mariboskakklub.dk) offentliggøres endvidere klubbens styrkeliste, hvilket anvendes ved hold-turneringskampe.

 

Maribo Skakklubs kasserer orienterer klubbens formand om navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Klubbens formand registrerer disse oplysninger og videregiver sådanne oplysninger til de ledere, der har behov for sådanne oplysninger, hvilket primært vil være holdledere (i forbindelse med holdturneringer inden for Dansk Skak Union).

 

Maribo Skakklubs kasserer registrerer (manglende) betalinger af kontingent o. lign. Disse oplysninger videregives ikke uden for bestyrelsen. I tilfælde af, at det bliver nødvendigt at slette et medlem pga. restance, kan oplysningen om restancen også videregives til Dansk Skak Union.

 

I forbindelse med turneringer arrangeret af Maribo Skakklub kan turneringslederen elektronisk og/eller på papir udarbejde oversigter over turneringsdeltagere, samt disses telefonnumre og e-mailadresser.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Maribo Skakklub og/eller Dansk Skak Union.

 

Maribo Skakklub videregiver oplysninger om de enkelte medlemmer, hvis det er påkrævet ifølge gældende lovgivning.

 

   3.Hvordan beskytter Maribo Skakklub dine personoplysninger

Maribo Skakklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Maribo Skakklubs sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Maribo Skakklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Maribo Skakklubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

For at sikre bedst muligt beskyttelse af dine personoplysninger, er såvel medlemmerne af Maribo Skakklubs bestyrelse som holdledere m.fl. pålagt at have adgangskode på eget elektronisk udstyr, såfremt personoplysninger opbevares elektronisk.

Samme personkreds skal sikre, at ikke-elektroniske oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

 

De om personkredsen angivne forpligtelser ophører ikke ved ophør af funktioner for Maribo Skakklub, hvorfor det påhviler den enkelte at tilintetgøre alle personoplysninger vedrørende Maribo Skakklubs medlemmer straks ved ophør af funktionerne.


   4.Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Maribo Skakklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til klubbens formand eller kasserer. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Maribo Skakklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Maribo Skakklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Maribo Skakklub og Dansk Skak Union er betinget af, at du afgiver og opdaterer de oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

Du kan anmode om, at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Turneringssystemet ikke tilbyde dig de services, som Dansk Skak Union tilbyder.

 

   5. Hvor længe opbevarer Maribo Skakklub dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos Maribo Skakklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Dansk Skak Union, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen).

Såfremt Maribo Skakklub - som databehandler - af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder Maribo Skakklub disse oplysninger.

 

   6. Hvad sker der, når Maribo Skakklub ændrer denne persondatapolitik
Maribo Skakklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik fremgår af Maribo Skakklubs hjemmeside

www.mariboskakklub.dk.

 

   7. Børneattester

En del af Maribo Skakklubs ledere har med børn at gøre. Det være sig i forbindelse med undervisning eller turneringer m.m.

Klubben afkræves af Lolland Kommune indhentning af børneattester for disse ledere. Børneattesterne håndteres under hensyn til gældende lovgivning af ét bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen.

 

   8. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte klubbens bestyrelse, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

 

Således besluttet af Maribo Skakklubs bestyrelse på møde den 13.02.2019

Vedtægter gældende 1/9-21

Vedtægter for Maribo Skakklub

§ 1. Foreningens navn er Maribo Skakklub. Dens hjemsted er Maribo By i Lolland Kommune.

§ 2.  Formålet er at dyrke skakspillet og at vække interesse herfor, især hos den opvoksende ung­dom.              Alle kan optages som medlem , dog kan bestyrelsen beslutte, at medlemsskab skal ophøre. Den ekskluderede skal have mulighed for at indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling.

§ 3.  Klubben skal være tilmeldt Dansk Skak Union. På den ugentlige spilleaften må der kun spilles skak i klubbens spillelokale.

§ 4.  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5.  Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutnings­dygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinærgeneralforsamling afholdes hvert år i september, så vidt muligt på den første spilledag i måneden med følgende dagsorden:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab

Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

Valg

Eventuelt

Valg gælder for 2 år af gangen. Formand og 2 menige medlemmer er på valg i lige årstal. Kasserer, 2 menige medlemmer, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant er på valg i ulige årstal. Stemmeret har alle foreningens medlemmer tilmeldt DSU. Dog har umyndige medlemmer ikke stemmeret i forhold til økonomiske transaktioner. Valgbare er de samme, dog skal bestyrelsesmedlemmer og revisor være myndige. Hvis klubbens webmaster ikke er medlem af bestyrelsen, deltager vedkommende i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker via e-mails til de klubmedlemmer, der har oplyst e-mail-adresse. Endvidere opslås indkaldelsen på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette og anfører, hvad man ønsker behandlet på denne.

§ 7. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen ske med mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer.

Deltager mindre end halvdelen af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen og besluttes vedtægtsændringerne af mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter første generalforsamling til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og vedtægtsændringer besluttet ved første generalforsamling kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

§ 8.  Formanden og/eller kassereren har tegningsretten for klubben. I tilfælde af optagelse af lån eller ved køb og salg af fast ejendom ligger tegningsretten dog hos den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 9.  Regnskabet afsluttes den 31. juli.

§10. Opløses foreningen, hvilket ikke kan ske, hvis mindst 8 aktive medlemmer ønsker at opretholde foreningen, tilfalder foreningens eventuelle formue almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Senest ændret ved ordinær generalforsamling den 2. september 2020 og gældende fra 1. september 2021.

Finn Kristiansen                                       John Kristensen

    formand                                                    kasserer

   Claus Hansen                   Henrik Sandberg Jensen             Steen Dahlgård Jensen

bestyrelsesmedlem                bestyrelsesmedlem                      bestyrelsesmedlem