Lidt af hvert

LÆR AT SPILLE SKAK - det er god hjernegymnastik

 

Maribo Skakklub tilbyder et kursus over 10 uger for alle, der gerne vil lære at spille skak. Måske kender du lidt til spillet, men vil gerne lære mere. Kurset afholdes i Maribo Skakklubs lokaler på Spejdervænget 4, hvor der er indkørsel fra Søndre Boulevard (mellem nr. 59 og 61), 10 torsdage i tidsrummet kl. 19.00-21.30.

Der er start i uge 38 (17. september) Sidste kursusaften er i uge 48 (26. november), og naturligvis holder vi efterårsferie i uge 42 (15. oktober). Undervisere vil være spillere fra Maribo Skakklub. 

Kursusdeltagelsen koster kr. 350, der skal indbetales forinden kursusstart.

 

Tilmelding skal ske til Finn Kristiansen via finnskak@gmail.com eller via telefon 54 78 11 03 (IKKE SMS). Ved tilmelding skal oplyses navn, e-mail-adresse og telefonnummer. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 10. september. 

Antallet af deltagere er begrænset til 12, og kurset gennemføres kun ved minimum 4 tilmeldte. I øvrigt kan du se mere om Maribo Skakklub og klubbens aktiviteter på www.mariboskakklub.dk

Maribo Skakklub kører sommerferieaktiviter til og med den 5/8.

Der deltager 9 juniorer.

Maribo Skakklub indkalder hermed i henhold til klubbens vedtægter alle medlemmer til

 

ordinær generalforsamling

 

onsdag d. 2. september 2020 kl. 19.00 i klubhuset

med følgende dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab

4.       Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

5.       Valg

6.       Eventuelt

 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller en række vedtægts-ændringsforslag til generalforsamlingens godkendelse.

Disse forslag er vedhæftet denne indkaldelse.

 

Forud for den ordinære generalforsamling fremsendes beretning for 2019/2020 via e-mails til alle de medlemmer, som har oplyst e-mail-adresse.

Den mundtlige beretning begrænses til hovedsageligt at omfatte præmieuddeling.

 

Der vil i klubhusets store lokale kun være plads til 25 medlemmer, hvilket vil være de første 25 fremmødte.

Øvrige medlemmer må tage til takke med plads i de øvrige lokaler.

 

På bestyrelsen vegne

 

Finn Kristiansen, formand

 

Eventuelle yderligere forslag til dagsordenens punkt 4 sendes til

finnskak@gmail.com         

eller til

Finn Kristiansen

Namsosvej 4

4930 Maribo

 

Efter generalforsamlingen forventes klubmesterskabet i lynskak afviklet!

 ________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF MARIBO SKAKKLUBS VEDTÆGTER

 

a. I § 2 tilføjes: ”, dog kan bestyrelsen beslutte, at medlemskab skal ophøre”.

 

b. I § 5, 2. punktum ændres ”Generalforsamlingen” til ”Ordinær generalforsamling”.

 

c. I § 5, punkt 2 ændres ”Formandens” til ”Bestyrelsens”.

 

d. I § 5 ændres ”et menigt medlem, suppleant” til ”2 menige medlemmer, bestyrelsessuppleant”.

 

e. I § 5 ændres ”Generalforsamlingen indkaldes” til ”Generalforsamlinger indkaldes”.

 

f. I § 5 tilføjes efter ordet ”varsel”: Indkaldelse sker via e-mails til de klubmedlemmer, der har oplyst e-mail-adresse. Endvidere opslås indkaldelsen i klubbens lokaler.”

 

g. Teksten i § 7 udgår i sin helhed og erstattes af følgende: ”Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen ske med mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer.

Deltager mindre end halvdelen af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen og besluttes vedtægtsændringerne af mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter første generalforsamling til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og vedtægtsændringer besluttet ved første generalforsamling kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.”

 

h. I § 8 indføjes som nyt punktum efter ordet ”beslutninger”: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.”

 

i. Efter § 10 angives, hvornår vedtægtsændringerne er besluttet. Endvidere angives, at ændringerne er gældende fra 1. september 2021. Herudover bør de ændrede vedtægter underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.

 ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

FORSLAG til Vedtægter for Maribo Skakklub

 

§ 1. Foreningens navn er Maribo Skakklub. Dens hjemsted er Maribo By i Lolland Kommune.

 

§ 2.  Formålet er at dyrke skakspillet og at vække interesse herfor, især hos den opvoksende ung­dom.              Alle kan optages som medlem, dog kan bestyrelsen beslutte, at medlemsskab skal ophøre.

 

§ 3.  Klubben skal være tilmeldt Dansk Skak Union. På den ugentlige spilleaften må der kun spilles skak i klubbens spillelokale.

 

§ 4.  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 5.  Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutnings­dygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september, så vidt muligt på den første spilledag i måneden med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Fremlæggelse af regnskab

4.      Indkomne forslagog fastsættelse af kontingent

5.      Valg

6.      Eventuelt

Valg gælder for 2 år af gangen. Formand og 2 menige medlemmer er på valg i lige årstal. Kasserer, 2 menige medlemmer, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant er på valg i ulige årstal. Stemmeret har alle foreningens medlemmer tilmeldt DSU. Dog har umyndige medlemmer ikke stemmeret i forhold til økonomiske transaktioner. Valgbare er de samme, dog skal bestyrelsesmedlemmer og revisor være myndige. Hvis klubbens webmaster ikke er medlem af bestyrelsen, deltager vedkommende i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker via e-mails til de klubmedlemmer, der har oplyst e-mail-adresse. Endvidere opslås indkaldelsen i klubbens lokaler.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette og anfører, hvad man ønsker behandlet på denne.

 

§ 7. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen ske med mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer.

Deltager mindre end halvdelen af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen og besluttes vedtægtsændringerne af mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter første generalforsamling til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og vedtægtsændringer besluttet ved første generalforsamling kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 8.  Formanden og/eller kassereren har tegningsretten for klubben. I tilfælde af optagelse af lån eller ved køb og salg af fast ejendom ligger tegningsretten dog hos den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

§ 9.  Regnskabet afsluttes den 31. juli.

 

§10. Opløses foreningen, hvilket ikke kan ske, hvis mindst 8 aktive medlemmer ønsker at opretholde foreningen, tilfalder foreningens eventuelle. formue almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

Senest ændret ved ordinær generalforsamling den 2. september 2020 (samt ekstraordinær generalforsamling den 23. september 2020) og gældende fra 1. september 2021.

 

 

 

 

Finn Kristiansen                                       John Kristensen

    formand                                                    kasserer

 

 

 

 

 

 

   Claus Hansen                   Henrik Sandberg Jensen             Steen Dahlgård Jensen

bestyrelsesmedlem                bestyrelsesmedlem                      bestyrelsesmedlem

Skak, Bold & sommer

Nicklas deltager i en invitations turnering i Næstved. Han er seedet nr. 15, men efter 3 runder ligger han nummer 3 og har vundet 42 rating point.

Turneringengens kan resultater kan følges her. 

Desværre forlader Nicklas Maribo Skakklub grundet sin uddannelse. 

Hold tilmelding 20/21

29/6

Maribos holdstrategi for kommende sæson

I forsøg på at skabe en bedre (stærkere) holdsætning vil medlemmerne før kommende holdsæson skulle besvare nedenstående skema. Der må kun sættes et kryds.

Når alle skemaer er modtaget, vil det blive besluttet hvor mange hold klubben kan tilmelde og derefter udarbejdes en styrkeliste der giver bedste mulighed for udnyttelse af spillerne.

Når turneringsplanen er offentlig gjort, vil hver spiller modtage en seddel om:

Hvilket hold man tilhører.

Hvem der er på holdet.

Hvem der er holdleder.

Hvor og hvornår der skal spilles kamp.

 

Navn: ___________________________________________________________________

Skema                                                                                                                                      

Til melding holdkampe

1.__ Spille holdkamp? Ja - gerne ekstra.       
         (afbud muligt)                                               
_________________________________________________________________

2.__ Spille holdkamp? Ja                                     
         (afbud muligt)
_________________________________________________________________

3.__ Spille holdkamp? Ja                                     
         (afbud vil forekomme)                              
_________________________________________________________________
 4.__ Spille holdkamp? Kun reserve.
_________________________________________________________________

 5.__ Spille holdkamp? Nej evt. reserve

 

Skemaet findes i klubben (fra 1/7) og afleveres til Henning Jakobsen

 

18/6

Mesterrækkens sidste runde spilles den 16/8 i Haslev. Aflyst

14/6 
Pokalstævnet er aflyst for 2020.
DM holdes i efterårsferien.

 

Maribo Skakklub åbner langsomt op.

Bestyrelsen holder møde fredag den 12 juni for at udarbejde retningslinier.

Følg med her på siden. 

8/6 Corona regler 

8/6 Orientering fra DSU

Midlertidige regler for benyttelse af Maribo Skakklubs klubhus

12.06.2020

 

Ved deltagelse i tuneringer m.m. i Maribo Skakklubs lokaler gælder indtil videre:

 

  1. Du skal undgå fremmøde ved symptomer. Du bør ikke møde til aktiviteten, hvis du har symptomer, der kan tyde på COVID-19. Efter et sygdomsforløb må du først møde til aktiviteten 48 timer efter symptomer er ophørt. Hvis du har nære kontakter, som er smittede eller har symptomer, skal du følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”.
  2. Du skal forlade aktiviteten, såfremt du får symptomer.
  3. Der er i lokalerne opsat informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  4. Der vil være særligt fokus på styring af deltagerantal, idet Sundhedsstyrelsens anbefalinger p.t. er, at der holdes mindst 1 meters afstand. Afstand måles fra midten af stolesæder. Endvidere er der retningslinjer for antal personer i de enkelte lokaler, hvilket bl.a. medfører, at der i det store spillelokale maksimum må være 25 personer. Også i de øvrige lokaler er der begrænsning på antallet af personer. Der vil i de enkelte lokaler være opsat skilte med angivelse af maksimalt antal personer.
  5. Den gradvise genåbning forudsætter, at den nødvendige rengøring er til stede. Klubbens bestyrelse vil foranledige, at det sker efter Kulturministeriets retningslinjer.
  6. Der er på klubbens hjemmeside og ved indgang til klublokalerne informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.

 

Herudover har Dansk Skak Union følgende anbefalinger:

 

  • Reglerne om håndtryk før og efter partiet bør undgås.
  • Efter-analyser med tilskuere i tæt ring om brættet bør undgås.
  • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for madvarer ved brættet.
  • Lynskak bør undgås såvel før som efter de enkelte partier.

 

DSUs anbefalinger

Vi suspenderer naturligvis reglerne om håndtryk før og efter partiet. Der kan og bør hilses på anden respektfuld måde.

 

Jeg skal stærkt opfordre til at man undlader lynskak og tidnødsdramaer i videst muligt omfang. Jeg ved at nogle synes det er det bedste ved skakken, men det er også i disse situationer, der er størst risiko for at der udåndes og udveksles flere luftbårne bakterier, end vi ønsker.

 

Det er næsten en helligbrøde, men man bør undgå efteranalyser med tilskuere i en tæt ring om brættet.


Kantine/kaffesalg skal indrettes forsvarligt, så der kan handles med god afstand. Husk også rengøring her.


Hvis muligt så spil kun et parti med et sæt brikker/bræt pr. aften.

 

Det er vanskeligt at forlange skakbrikker og kartonbrætter vasket/sprittet (de ødelægges måske) så i forhold hertil er det hænder, med og uden handsker, som skal rengøres hyppigt.


Der er ikke krav om at bruge masker og handsker, men man må indtil videre gerne.


Enhver form for indtagelse af madvarer ved brættet er ikke tilladt. Et bolsje eller pastil kan gå an, men alt andet skal indtages uden for spillelokalet/spilleområdet. Drikkevarer i flaske eller kop er tilladt som normalt.


Hvis deltagere føler at der trænges til udluftning, bør dette ske på anmodning. Det handler om tryghed, så anbefalingen er at arrangøren lufter ud jævnligt.


Sidst men ikke mindst – brug den sunde fornuft og pas godt på hinanden – både unge og ældre!

 

God spillelyst.

 


Poul Jacobsen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.08 | 11:21

Hej med dig
Min mand og jeg, vil meget gerne lære at spille skak. Er det noget i kan hjælpe os med? Eller kender nogle der kan
Hilsen
Maria paepke
Tel 50255374

...
10.03 | 14:05

bare der var flere derville skrive her på denne side

...
05.01 | 17:57

Hej Henning !
Velkommen som hjemmesideredaktør for Maribo Skakklubs hjemmeside.
Jeg synes, at sideopsætningen er dejlig overskuelig og nem at finde rundt i.

...
19.07 | 22:51
LF 2020 har modtaget 2
Du kan lide denne side